O projektuWetland & Wildlife Monitoring Using Technology and Acoustics - WatchOut

Detalji projekta

Naziv projekta: Wetland and Wildlife Monitoring Using Technology and Acoustics (WatchOut)

Nositelj projekta: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Majić

Trajanje projekta: studeni 2022. - studeni 2025.

Partneri u provedbi projektnih aktivnosti

  • Rainforest Connection neprofitna organizacija (Sjedinjene Američke Države)
  • Park prirode Kopački rit
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Kulturno-razvojni centar Općine Bilje

Cilj projekta

Praćenje biološke raznolikosti, predviđanje stabilnosti ekosustava u Parku prirode Kopački rit i rješenja za olakšavanje informiranog donošenja odluka u očuvanju prirodne baštine. Razvoj konvolucijske neuronske mreže za odabrane ugrožene i/ili zaštićene životinjske vrste u Parku prirode Kopački rit. Prikupljanje, obrada i analiza velikih podataka pomoću strojnog učenja. 

Svrha istraživanja

Primjena visoke tehnologije i modela umjetne inteligencije u biomonitoringu faune i flore u Parku prirode Kopački rit. Rezultati projekta doprinijet će zaštiti ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta, a utvrditi ćemo distribuciju promatranih životinjskih i biljnih vrsta te utjecaj klimatskih promjena na njihovu biologiju i ekologiju.

Uz standardna terenska istraživanja, provoditi se daljinski monitoring bioraznolikosti, prikupljanjem zvučnih i video zapisa koji se analiziraju korištenjem posebnih digitalnih alata, algoritama i umjetne inteligencije, za prepoznavanje i identifikaciju pojedinih vrsta.  Snimanjem iz zraka, pomoću bespilotnih letjelica i analizom satelitskih snimki, procijeniti ćemo zastupljenost i prostorni obuhvat pojedinih kopnenih, močvarnih i vodenih stanišnih tipova, te utjecaj prirode i klimatskih promjena na staništa ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta.

Za provedbu projektnih aktivnosti odabrane su četiri skupine staništa:

1) poplavne šume bijele vrbe, bijele topole i crne topole (sveze Salicion albae i Populion albae); 

2) šume hrasta lužnjaka izvan dohvata poplava (sveza Carpinion betuli);

3) močvarna staništa, tršćaci i rogozici (sveza Phragmition australis), visoki šaševi i šiljevi (sveza Magnocaricion elatae) i

4) slatkovodna staništa: vodotoci, kanali, jezera, bare i lokve, obrasla submerznom, flotantnom ili amfibijskom vegetacijom (sveze: Lemnion minoris, Hydrocharition, Magnopotamion i Nanocyperion).

Od 2,400 različitih vrsta biljaka i životinja koje trenutno obitavaju u Kopačkom ritu, standardnim monitoringom obuhvaćamo 49 ugroženih, rijetkih ili zaštićenih vrsta od kojih: fauni ptica pripada njih 26, fauni sisavaca 5, fauni vodozemaca jedna vrsta, fauni kukaca 4 vrste i vaskularnoj flori 13 vrsta. Među navedenim vrstama, 23 su ciljne vrste područja ekološke mreže Natura 2000: POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje (18 vrsta ptica) i POVS HR2000394 Kopački rit (3 vrste kukaca i jedna vrsta sisavaca), kao i vrste koje su prema utvrđenoj kategoriji ugroženosti uvrštene u Crvene knjige pojedinih taksnomskih skupina i kao takve su strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj. Prioritetne vrste za primjenu strojnog učenja u ovom projektu su orao štekavac, jelen, djetlić, gatalinka i čagalj.